Chó Border Collie

Chó Border Collie

Border Collie là giống chó được đánh giá là thông minh nhất thế giới. Chúng có thể nhận thức được môi trường xung quanh, có thể được đào tạo ở mức độ khó.

SidebarDMCA.com Protection Status