Mèo American Bobtail

Mèo American Bobtail

Giống mèo American Bobtail chỉ thực sự xuất hiện và phát triển vào cuối những năm 1960 ở Mỹ. Giống mèo Mỹ đuôi ngắn này là kết quả của một sự đột biến gen tự nhiên

SidebarDMCA.com Protection Status