Lưu trữ bộ lông chó Chăn cừu Anatoli - WIKI PET

Chó chăn cừu Anatoli

Chó chăn cừu Anatoli (Kangal) rất thông minh, tự lập và cảnh giác, có bản năng bảo vệ gia đình và tài sản rất tốt, rất trung thành và có trách nhiệm.

Sidebar