Lưu trữ boss mèo Exotic có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo Ba Tư lông ngắn Exotic

Exotic là giống mèo Ba Tư khác, với bộ lông ngắn. Vào năm 1950, mèo Ba Tư được lai giống với giống mèo American Shorthair và sau đó với những giống lông ngắn khác như mèo Burmese và Russian Blue

Sidebar