Lưu trữ boss Mèo Khao Manee có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo Khao Manee

Tính xã hội của giống mèo này cũng tốt, chúng hòa đồng và thân thiện nhưng không thích ở một mình. Nếu không được quan tâm chúng thường kêu và gây tiếng động lớn.

Sidebar