Lưu trữ boss Mèo Mau Ai Cập có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo Mau Ai Cập

Mèo Mau rất trung thành với chủ nhân và các thành viên trong gia đình, nhưng nó rất cảnh giác với người lạ. Mau Ai Cập có thể vẫy đuôi hoặc đạp chân để minh họa sự không hài lòng của nó.

Sidebar