Lưu trữ boss Mèo somali có bộ lông đặc biệt - WIKI PET

Mèo Somali

Mèo Somali hiếu động, chúng giường như không bao giờ ngủ. Lúc nào cũng hiếu động, chạy loăng quăng nhảy lên bờ tường, cành cây hay bám víu vào chỗ cao nhất trong nhà

Sidebar